ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
คณะผู้บริหาร
 ทำเนียบคณะผู้บริหาร
  ตำแหน่ง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  ชื่อ - นามสกุล : นายอดิศร  ยาแบโด
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ คนที่ 1
  ชื่อ - นามสกุล : นายเสรี  คงพันธ์ทะระ
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ คนที่ 1
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ คนที่ 2
  ชื่อ - นามสกุล : นายเสษ  อาดตันตรา
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ คนที่ 2
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  ชื่อ - นามสกุล : นายบุตรสมาน  ทิ้งปากถ้ำ
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  รายละเอียดอื่นๆ :

 ทำเนียบสมาชิกสภา
  ตำแหน่ง - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  ชื่อ - นามสกุล : นายอะหมาด  เหมโคกน้อย
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  ชื่อ - นามสกุล : นายรอศักดิ์  หมันเร๊ะ
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  ชื่อ - นามสกุล : นายสมเกียรติ  โต๊ะเหล็ม
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  รายละเอียดอื่นๆ :
 ทำเนียบบุคลากร
  ตำแหน่ง - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  ชื่อ - นามสกุล : นายสมเกียรติ  โต๊ะเหล็ม
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์
  รายละเอียดอื่นๆ :