ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
คณะผู้บริหาร
 ทำเนียบคณะผู้บริหาร
  ตำแหน่ง - นายกเทศมนตรีตำบลแกลงกะเฉด
  ชื่อ - นามสกุล : นายสุรพล  อิทธิ์ประเสริฐ

  ตำแหน่ง - รองนายกเทศมนตรีตำบลแกลงกะเฉด คนที่ 1
  ชื่อ - นามสกุล : นายสุวัฒน์  อิทธิ์ประเสริฐ

  ตำแหน่ง - รองนายกเทศมนตรีตำบลแกลงกะเฉด คนที่ 2
  ชื่อ - นามสกุล : นายนิวัฒน์  สุภาพ

  ตำแหน่ง - เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแกลงกะเฉด
  ชื่อ - นามสกุล : นายประยุทธ  ประสงค์นิจกิจ

  ตำแหน่ง - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแกลงกะเฉด
  ชื่อ - นามสกุล : นายธง  อะโสต
ดูรายละเอียดโครงสร้างคณะผู้บริหารทั้งหมด

 ทำเนียบสมาชิกสภา
  ตำแหน่ง - ประธานสภาเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
  ชื่อ - นามสกุล : นายอนันต์  บุตรวงษ์

  ตำแหน่ง - รองประธานสภาเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
  ชื่อ - นามสกุล : นายกู้เกียร  สุขสุวรรณ

  ตำแหน่ง - เลขานุการสภาเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
  ชื่อ - นามสกุล : นายธีรฉัตร์  ไชโย
 ทำเนียบบุคลากร
  ตำแหน่ง - ปลัดเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด
  ชื่อ - นามสกุล : นายธีรฉัตร์  ไชโย