ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
คณะผู้บริหาร
 ทำเนียบคณะผู้บริหาร
  ตำแหน่ง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  ชื่อ - นามสกุล : ดาบตำรวจ บำรุง  ซื่อตรง
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า คนที่ 1
  ชื่อ - นามสกุล : นายวิชัย  กัลยา
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า คนที่ 1
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า คนที่ 2
  ชื่อ - นามสกุล : นายทวี  วงษ์สวัสดิ์
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า คนที่ 2
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  ชื่อ - นามสกุล : นางลัทธพรรณ  นาแพง
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  ชื่อ - นามสกุล : นางจารุวรรณ  นวลใย
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  รายละเอียดอื่นๆ :

 ทำเนียบสมาชิกสภา
  ตำแหน่ง - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  ชื่อ - นามสกุล : นายขจรศักดิ์  ใจดี
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  ชื่อ - นามสกุล : นายทองคำ  สามารถ
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  รายละเอียดอื่นๆ :

  ตำแหน่ง - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  ชื่อ - นามสกุล : นายสมจิต  มีชัย
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  รายละเอียดอื่นๆ :
 ทำเนียบบุคลากร
  ตำแหน่ง - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  ชื่อ - นามสกุล : สิบเอก ประยูร  ทองลาด
  ประวัติการทำงาน : ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า
  รายละเอียดอื่นๆ :