ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
นโยบายและวิสัยทัศน์
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
งบประมาณ
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลแหลมสัก

 
     องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก แบ่งเขตการปกครองเป็น 4 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่บ้านที่ 1

บ้านหินราว
ข้อมูลทั่วไป : บ้านหินราว ตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยในอดีตมีคนไทยเชื้อสายจีนกลุ่มหนึ่งได้มาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพประมง ต่อมามีผู้คนอพยพมาตั้งหลักแหล่งเป็นการถาวร ฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่บ้านติดต่อกับทะเลอันดามัน และมีหินโสโครกเรียงรายเป็นแนวยาวยื่นในทะเล ผู้คนจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า “หินราว” จนกลายเป็นชื่อของหมู่บ้านจนถึงทุกวันนี้
ที่ตั้ง : บ้านหินราว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสัก ห่างจากอำเภออ่าวลึก ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดกระบี่ ประมาณ 56 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4039 (อ่าวลึก – แหลมสัก) ถึงบ้านคลองแรด เลี้ยวขวาเข้าถนนคอนกรีตตลอดเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านหินราว
อาชีพ : ชาวบ้านหินราว ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ด้านการปลุกปาล์มน้ำมัน ยางพารา และประมง
ศาสนา : ประชากรมีเชื้อสายไทยจีน นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98 และอิสลาม ร้อยละ 2
อาณาเขต :
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน และหมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสัก
ทิศใต้  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน และหมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสัก
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ผู้ใหญ่บ้าน : นายสมชาย  เพ็ชรพวง
หมู่บ้านที่ 2

บ้านอ่าวน้ำ
ข้อมูลทั่วไป : บ้านอ่าวน้ำ ในอดีต ประมาณ 150 ปีที่ผ่านมา ชาวประมงบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันทั้งเขตจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงา เครื่องมือในการประกอบอาชีพยังไม่ทันสมัย เช่นเรือประมงยังเป็นเรือแจวใช้แรงคนเป็นกำลังสำคัญในการเดินทาง จึงต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก จำเป็นต้องหาทำเลในการพักพิงชั่วคราว บริเวณดังกล่าวจะต้องเป็นอ่าว ปลอดภัยจากคลื่นลมมรสุมได้ และต้องมีแหล่งน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุและปัจจัยดังกล่าวซึ่งมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่ง ได้ปักหลักอาศัยอยู่อย่างถาวร บริเวณแห่งนี้ไม่มีน้ำในดินเช่น เช่น ห้วย หนอง คลอง บึง แต่เมื่อได้ขุดลงไปใต้ผิวดินลงไปประมาณ 1 - 3 เมตร จะมีน้ำใช้อุปโภค - บริโภค ตลอดทั้งปี ประกอบกับบริเวณทะเล จะเป็นอ่าวเว้าเข้ามาในแผ่นดิน จึงได้ชื่อว่า “บ้านอ่าวน้ำ” จนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง : บ้านอ่าวน้ำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมสัก ห่างจากอำเภออ่าวลึก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดกระบี่ ประมาณ 56 กิโลเมตร มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4039 (อ่าวลึก – แหลมสัก) ตัดผ่านทางแยกกิโลเมตรที่ 14  ทางขวาเข้ามือเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านอ่าวน้ำ
อาชีพ : ชาวบ้านอ่าวน้ำส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ประมง และเกษตรกรรม
ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
อาณาเขต :
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก
ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ผู้ใหญ่บ้าน : นายสะมะแอ  สิงห์โต
หมู่บ้านที่ 5

บ้านคลองแรด
ข้อมูลทั่วไป : บ้านคลองแรด ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในอดีตมีคนร่ำลือว่าบริเวณคลองแรดในปัจจุบันมีคนพบเห็นสัตว์ชนิดหนึ่งลักษณะคล้าย แรด ลงมากินน้ำ จึงเรียกว่า คลองแรด และเรียกติดต่อกันมาเป็นชื่อหมู่บ้าน “คลองแรด” จนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง : บ้านคลองแรด ตั้งอยู่ในตำบลแหลมสัก ห่างจากอำเภออ่าวลึก ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 5 กิโลเมตร
อาชีพ : ชาวบ้านอ่าวน้ำส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม (ยางพารา ปาล์มน้ำมัน)
ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
อาณาเขต :
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวลึกใต้
ทิศใต้  ติดต่อกับ  หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับป่าชายเลน หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับหมู่ที่ 1 ตำบลแหลมสัก
ผู้ใหญ่บ้าน : นายอดิศร  บัวทอง
หมู่บ้านที่ 6

บ้านในไส
ข้อมูลทั่วไป : บ้านในไส ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ในอดีตเป็นชุมชนเล็กๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่งสลับด้วยหญ้าและต้นอ้อ ซึ่งชาวบ้านเรียกป่าชนิดนี้ว่า ป่าใส หากชาวบ้านจากชุมชนอื่นเข้า จะมีคนถามว่าไปไหน จะตอบว่าไปในไส ต่อมาชุมชนเริ่มเติบโตขึ้น จนเป็นหมู่บ้าน และเรียกชื่อหมู่บ้านว่า บ้านในไส จนถึงปัจจุบัน
ที่ตั้ง : บ้านในไส ตั้งอยู่ในตำบลแหลมสัก ห่างจากอำเภออ่าวลึก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 8 กิโลเมตร
อาชีพ : ชาวบ้านในไส ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมัน และประกอบอาชีพเสริม ทำประมงและรับจ้างทั่วไป
ศาสนา : ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
อาณาเขต :
ทิศเหนือ  ติดต่อกับ หมู่ที่ 5 ตำบลอ่าวลึกใต้
ทิศใต้  ติดต่อกับ หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมสัก
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ หมู่ที่ 1, 2 ตำบลแหลมสัก
ผู้ใหญ่บ้าน : นายขุนแผน  ชัยทัศ

จำนวนประชากรแยกตามหมู่บ้าน และเพศ และจำนวนครัวเรือน

 
หมู่ที่
จำนวนครัวเรือน
จำนวนประชากร
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1 บ้านหินราว
154
254
236
490
หมู่ที่ 2 บ้านอ่าวน้ำ
77
114
130
244
หมู่ที่ 5 บ้านคลองแรด
208
340
331
671
หมู่ที่ 6 บ้านในไส
231
415
387
802
รวมทั้งหมด
670
1,123
1,084
2,207
 
          ข้อมูล : เดือนพฤษภาคม 2552