ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
นโยบายและวิสัยทัศน์
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
งบประมาณ
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
แหล่งท่องเที่ยว
สินค้า OTOP
ประวัติความเป็นมา


    

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก

     สภาตำบลแหลมสัก มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท จึงยกฐานะเป็น อบต.แหลมสัก ในปี พ.ศ.2540 โดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
     ในระยะแรก ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักและกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสักเป็นฝ่ายบริหาร ต่อมาในปี พ.ศ.2548 จึงมีการเลือกตั้งนายก อบต. โดยตรงเป็นครั้งแรก (ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546)