หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  นโยบายและวิสัยทัศน์
  คณะผู้บริหาร
  ข้อมูลชุมชน
  แผนพัฒนาเทศบาล
  ร้องทุกข์
  ติดต่อเรา
  เว็บบอร์ด
  ลักษณะภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  โครงการที่สำคัญ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  โครงสร้างคณะผู้บริหาร
  โครงสร้างสมาชิกสภา
  โครงสร้างบุคลากร
  ประกาศเทศบาล
  รายงานการประชุม ก.ท.
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวประกวดราคา
  สินค้า OTOP
  แหล่งท่องเที่ยว
  คู่มือบริการประชาชน


 
 
คณะบริหาร
 ทำเนียบคณะผู้บริหาร
ตำแหน่ง - นายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ
ประวัติการศึกษา

: นายสมชาย  รังสิวัฒนศักดิ์
: ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
: กรรมการกลางพนักงานเทศบาลและกรรมาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
: จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

ตำแหน่ง - รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ คนที่ 1

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายทวีชัย  พันธ์ทอง
: ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ คนที่ 1
:

ตำแหน่ง - รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ คนที่ 2

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายประณีต  ดีหมี
: ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ คนที่ 2
:

ตำแหน่ง - รองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ คนที่ 3

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายสุเทพ  แก้วประดับ
: ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์ คนที่ 3
:

ตำแหน่ง - ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายอรุณ  ตุลย์วัฒนางกูร
: ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
:

ตำแหน่ง - เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายบุญเชิด  ศรีเปลี่ยนจันทร์
: ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
:

ตำแหน่ง - เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายสำเริง  ดิษฐ์วิบูลย์
: ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสนั่นรักษ์
:
ดูรายละเอียดโครงสร้างคณะผู้บริหารทั้งหมด

 ทำเนียบสมาชิกสภา
 
ตำแหน่ง - ประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายอภิสิทธิ์  อินทโชติ
: ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
:

ตำแหน่ง - รองประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายเนื่อง  เจริญจันทร์
: ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
:

ตำแหน่ง - เลขานุการสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นางฐิตินันท์  เจริญอาจ
: ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
:
ดูรายละเอียดโครงสร้างสมาชิกสภาทั้งหมด

 ทำเนียบบุคลากร
ตำแหน่ง - ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นางฐิตินันท์  เจริญอาจ
: ดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
:

ตำแหน่ง - รองปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นางภัสสุรีย์  วัฒนาดำรงรัตน์
: ดำรงตำแหน่งรองปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์
:
ดูรายละเอียดโครงสร้างบุคลากรทั้งหมด