ประวัติความเป็นมา


    

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 
     เดิมทีตำบลป่าบอนเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอปากพะยูน ต่อมาได้แยกเป็นมาเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอป่าบอน มีสภาตำบลและจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายจัดตั้ง ปัจจุบันมี 11 หมู่บ้าน

ประวัติการจัดตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีวิวัฒนาการและความเป็นมาเช่นเดียวกับสภาตำบล เหตุที่มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมาใหม่นั้น เนื่องจากรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวมีนโยบายที่จะกระจายอำนาจการปกครอง ไปสู่ประชาชนให้มากขึ้น จึงได้พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ “สภาตำบล” ที่มีอยู่แต่เดิมเสียใหม่ และได้มีการประกาศให้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 โดยให้มีการยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใหม่ เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตำบล” และต่อมาได้มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้มาจนถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546
 
หลักเกณฑ์การจัดตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบล จัดตั้งจากสภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ ที่ล่วงมาติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000.- บาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยที่มีการเปลี่ยนแปลง (ซึ่งทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) การประกาศยกฐานะสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยในประกาศให้ระบุชื่อและเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลไว้ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน ได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน 95 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ทำให้การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มีนาคม 2539 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2539