หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายและวิสัยทัศน์ คณะบริหาร ข้อมูลหมู่บ้าน แผนพัฒนา 3 ปี ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
  เมนู
   ข้อมูลที่สำคัญ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายและวิสัยทัศน์


  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน

 
“ สร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวหน้า พัฒนาแบบมีส่วนร่วม ”
 


  นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
       1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น       
       2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล
       3. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
       4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
       5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
       6. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
       7. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และภารกิจที่มีอยู่เดิม และที่ได้รับโอนจาการกระจายอำนาจจากรัฐบาล
       8. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านอื่นๆ

 คำแถลงนโยบาย ของ นายคำนวน  บุญเศษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่ 26 ตุลาคม 2552