หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา ข่าวประชาสัมพันธ์ นโยบายและวิสัยทัศน์ คณะบริหาร ข้อมูลหมู่บ้าน แผนพัฒนา 3 ปี ร้องทุกข์ ติดต่อเรา
  เมนู
   ข้อมูลที่สำคัญ
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   สภาพพื้นที่โดยทั่วไป


 

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด 5 แห่ง ซึ่งที่ตั้งของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังวิเศษระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

เนื้อที่  เนื้อที่ทั้งสิ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง โดยประมาณ 53,625 ไร่ หรือประมาณ 85.8 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ  สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและต่ำสลับกันเป็นลูกคลื่น โดยที่ราบเนินสูงมีแนวทางยาวจากทิศเหนือไปทางทิศใต้ ช่วงฤดูฝนหากปีใดฝนตกชุกติดต่อกันหลายวันจะทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านบางลึก ส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมบางส่วน คือ หมู่ที่ 1 บ้านบางนา พื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านน้ำฉ่า พื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านวังใหม่ พื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งล้าน และหมู่ที่ 10 บ้านบางสมบูรณ์ คิดเป็นร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมดของตำบลวังมะปราง


แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ ลำห้วย จำนวน 30 สาย
บึง จำนวน 10 แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
ฝาย จำนวน 2 แห่ง
บ่อน้ำตื้น จำนวน 46 แห่ง
บ่อโยก จำนวน 42 แห่ง
ประปาระบบผิวดิน จำนวน 4 แห่ง
ประปาระบบบาดาล จำนวน 8 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด (วัดน้ำฉ่า, วัดทุ่งหลวง) จำนวน 2 แห่ง
โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
มัสยิด จำนวน - แห่ง
ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง (ร.ร.บ้านช่องลม, ร.ร.วัดน้ำฉ่า)
โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง (ร.ร.บ้านบางพระ)
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน (หมู่ที่ 2, 3, 4, 8, 9, 10) จำนวน 6 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งส้าน จำนวน 1 แห่ง


สาธารณสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล (สถานีอนามัยบ้านสะพานเคียน, สถานีอนามัยบ้านทุ่งหลวง) จำนวน 2 แห่ง
อัตราการมีส้วมและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 99

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยบริการตำรวจชุมชน จำนวน 1 แห่ง

อาชีพ

ประชาชนตำบลวังมะปรางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้แก่ การทำสวนยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน และไม้ผล
ประชาชนตำบลวังมะปรางบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและอื่นๆ (รับราชการ ทำงานบริษัท เป็นต้น)


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน - แห่ง
โรงสี จำนวน - แห่ง
สถานีบริหารน้ำมันและก๊าซ (ใหญ่) จำนวน 1 แห่ง (ย่อย) 20 แห่ง
ร้านค้า จำนวน 45 แห่ง
จุดรับซื้อน้ำยาง จำนวน 29 แห่ง


การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 9 แห่ง


การไฟฟ้า

ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้บริการระบบสายไฟฟ้าเข้าสู่ชุมชนต่างๆ ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน โดบมีจำนวนประชาชนที่ใช้ไฟฟ้ารวม 1,012 ครัวเรือน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางได้ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ 100 จุด