ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
โครงการที่สำคัญ

โครงการที่สำคัญของเทศบาลตำบลบ้านแยง

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมของเทศบาลตำบลบ้านแยง ประจำปี 2552

ลำดับ
ยุทธศาสตร์/โครงการ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
โครงการขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส หมู่ที่ 4
โครงการขยายเพสไฟฟ้า 3 เฟส หมู่ที่ 8
โครงการขยายเขตหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 9
โครงการขยายเขตน้ำประปา (เจาะบ่อบาดาล) หมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบประปา คุ้มที่ 7 หมู่ที่ 11
โครงการเพิ่มเฟสพร้อมขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียนบางกลางท่าว หมู่ที่ 13
โครงการลานกีฬาเอนกประสงค์ (โรงเรียนนครบางยาง)
โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุก
โครงการตัดหญ้ารายทาง
 
10
11
12
13
14
15
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการอบรมต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
โครงการอบรมลูกเสือชาวบ้านอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่
โครงการลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์
โครงการเสริมสร้างวินัยจราจร
โครงการไฟสัญญาณเตือนแบบโซลาร์เซล
 
16
17
18
ด้านการสาธารณสุข
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โครงการป้องกันไข้หวัดนกแบบบูรณาการ
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน

19

20

21
22
23
24
25
ด้านการศึกษา
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนนครบางยาง
โครงการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี และเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมศูนย์นครไทย 4
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบลบ้านแยง
โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม
โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน

26
27
28
29
30
ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
โครงการประเพณีสงกรานต์
โครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งประเพณี
โครงการประเพณีปักธงชัย
โครงการอุดหนุนอำเภอนครไทยเพื่อสนับสนุนจัดงานกาชาด
โครงการอุดหนุนอำเภอนครไทยเพื่อสนับสนุนจัดงานปักธงชัย

31
32
33
ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์
โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในตำบลบ้านแยง
โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในตำบลบ้านแยง
โครงการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในตำบลบ้านแยง

34
ด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมอาชีพ
โครงการอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง

35
36
37
38
39
40
ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงานขององค์กร
โครงการอบรมศึกษาดูงาน
โครงการเทศบาลสัญจร
โครงการจัดงานวันเทศบาล
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
โครงการวันสตรีสากล
โครงการติดตั้งไฟ