ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
สถานที่สำคัญ


 
 โรงพระจีน  หมู่ที่ 1 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คนในหมู่บ้านให้การเคารพ สักการบูชา และเป็นสถานที่ทำกิจกรรมของหมู่บ้าน
 เจดีย์บัวเงินบัวทองภูเขาพระยอด  หมู่ที่ 3 เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือ สักการบูชา และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  หมู่ที่ 3 ศูนย์ตรังเป็นสถานศึกษา ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
 ฝายเก็บน้ำคลองห้วยยอด