ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
ร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

นายสัญญา  ทองอร่าม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

นายประกิต  รักษ์ศรีทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

สำนักปลัดงาน อบต.  |  ส่วนการคลัง  |  ส่วนโยธา

สำนักปลัดงาน อบต.

นางอรอุมา  ไกรนุกูล
บุคลากร
รักษาราชการแทนห้วหน้าสำนักปลัดงาน อบต.

งานบริหารทั่วไป

นางอรอุมา  ไกรนุกูล
บุคลากร
นางสาวอนงเยาว์  การดี
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุชาติ  เมืองทรัพย์
นักการภารโรง

 
นางสาวนงค์วลักษณ์  เป๋าเงิน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเกรียงศักดิ์  แซ่ฉ่ำ
คนขับรถ
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางณิชาภัทร  ปรางสุรางค์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกัลยา  ขาวจันคง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวภัทรวดี  รัตนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 
นายมานิตย์  เจรณาเทพ
นักวิชาการศึกษา
 

นางสาวอนุสรา  จันทร์ส่งแสง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกิ่งดาว  แซ่ซิ้น
ผู้ดูแลเด็ก
นางจุฬาลักษณ์  บุญดี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกนกลักษณ์  เพชรสีเงิน
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจินตนา  รัตนมณี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชวัล  คงวัดใหม่
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจารุวรรณ์  ทั่วจบ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัชราภรณ์  ศรีปัญญา
ผู้ดูแลเด็ก

นางอริสาห์  แซ่ฉ่ำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศิรินยา  จิตใจภักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุภาณี  ทิพย์เทพ
ผู้ดูแลเด็ก

งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์

นางศุภจิรา  จริตงาม
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายวัฒนศักดิ์  ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน