ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

นายธีรฉัตร์  ไชโย
ปลัดเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด

สำนักปลัดเทศบาล  |  กองการศึกษา  |  กองคลัง  |  กองช่าง
กองวิชาการและแผนงาน  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองช่าง

นายระดม  รุ่งรัตน์
หัวหน้ากองช่าง

นางสาวระวีวรรณ  กล่อมแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ
นายชลาวุฒิ  ศิริมหา
นายช่างโยธา
นายวีระ  ยอดเสาร์
นายช่างโยธา
นายรักธรรม  ธรรมวิศาล
นายช่างโยธา

 
 เอกสารประชาสัมพันธ์กองช่าง
 กระบวนการบริการที่ปรับลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน