ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว

 
     ตำบลช่องเป็นพื้นที่ติดภูเขา มีทรัพยากรจำพวกผลไม้ป่าและน้ำผึ้งรวง ซึ่งสามารถทำรายได้ให้แก่ราษฎรได้ทุกปี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ  ดังนี้
     - น้ำตกกะช่อง  ตั้งอยู่เชิงเขาบรรทัด หมู่ที่ 7 ตำบลช่อง เป็นน้ำตกธรรมชาติ อยู่ภายในสถาบันพัฒนาและศึกษาธรรมชาติเขาช่อง ภายในบริเวณน้ำตกมีสถานที่ฝึกอบรมและบ้านพักของกรมป่าไม้ ภายในบริเวณน้ำตกมีถนนลาดยางตลอดสาย ซึ่งหน่วยงานราชการและเอกชนมาใช้ประโยชน์ในการฝึกอบรมและเข้าค่ายกิจกรรมลูกเสืออยู่เป็นประจำ ห่างจากจังหวัดประมาณ 23 กิโลเมตร
     - น้ำตกโตนน้อย  ตั้งอยู่เชิงเขาบรรทัดภายในสวนพฤกษศาสตร์ที่ 9 หมู่ที่ 7 ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
     - บ้านน้ำราบ  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีแนวทางเดินป่าชมธรรมชาติ โดยนายเฉลิมชัย  ปรีชานนท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้บุกเบิก และในอนาคตบริเวณบ้านน้ำราบจะได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ยางพาราของจังหวัดตรัง ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาบรรทัด ห่างจากจังหวัดตรังประมาณ 29 กิโลเมตร
     - อุทยานนกน้ำคลองลำชาน  ตั้งอยู่บริเวณถนนสายบ้านช่อง – หาดเลา หมู่ที่ 6 ตำบลช่อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภายใต้การกำกับดูแลของกรมป่าไม้ เป็นแหล่งรวมของนกน้ำนานาชนิด ภายในบริเวณมีการจัดสร้างศาลา สถานที่ฝึกอบรม และบ้านพัก โดยหน่วยราชการหรือประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการได้
     - น้ำตกหนานส้มเค้า  ตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัด เขตรอยต่อระหว่างหมู่ที่ 5 ตำบลช่อง และหมู่ที่ 2  ตำบลนาชุมเห็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การคมนาคมยังไม่สะดวก การเดินทางไปท่องเที่ยวใช้วิธีการเดินเท้า ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

น้ำตกกะช่อง
อนุสาวรีย์จิ๋ว