ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีดรุณา

ข้อมูลทั่วไป  |  บุคลากรประจำศูนย์  |  รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลชนะเลิศ การประกวดโคมไฟแขวน ประจำปี 2551 ในงานร้อยรัตน์วัฒนธรรมไทยอำเภอสัตหีบ
 
 
รางวัลชนะเลิศประกวดศูนย์เด็กเล็กดีเด่น ขนาดใหญ่ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2551 รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2550 รางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2548

รางวัลชนะเลิศ ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 2540 จังหวัดชลบุรี รางวัลชนะเลิศ ประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ประจำปี 2539 จังหวัดชลบุรี รางวัลผู้ดูแลเด็กเล็กดีเด่น อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2552