ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างบุคลากร
ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ทำเนียบกำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่จันทำเนียบกำนันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

นายคำ  จันโย
ผู้ใหญ่บ้านตำบลจอมสวรรค์
08-6738-9286
นายชัยวัฒน์  ฉางข้าวคำ
กำนันตำบลจันจว้า
08-1992-1474
นายสมหวัง  จินดาธรรม
ผู้ใหญ่บ้านตำบลจันจว้าใต้
08-4616-9070
นายเสาร์แก้ว  ใชยะลาด
ผู้ใหญ่บ้านตำบลท่าข้าวเปลือก
08-5038-1476

นายประยูร  เดิมนาค
ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตึง
08-4222-6694
นายนิวัฒ  ชาวคำเขต
ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คำ
08-1960-8188
นวลจันทร์  เสาร์แดน
ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่จัน
08-6183-3713
นายพรชาติ  สุวรรณรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ไร่
08-4808-1581

   
 นายเกษม  วงค์สุภา
ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีค้ำ
08-1867-7656
นายณรงค์  อรินต๊ะทราย
ผู้ใหญ่บ้านตำบลสันทราย
08-7341-5598
นายสังวร  เมืองชายมูล
ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าซาง
08-6912-9312
 

 บัญชีรายชื่อกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอแม่จัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์