ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
โรงแรมที่พักในตำบลป่าตึง
โครงการที่สำคัญ

โครงการที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

 

การบริการสาธารณะ ในเขตพื้นที่ อบต.ป่าตึง
 
 

ประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจำปีที่ผ่านมา
1. แผนพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

    - โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก
    - โครงการป้องกันและกำจัดแมลง และสัตว์ที่แพร่ขยายพันธุ์รวดเร็ว
    - โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน อบรมและพัฒนา อสม.
    - โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
    - โครงการห้องสมุดประจำหมู่บ้าน
    - โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
    - โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ คนยากจน
    - โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    - โครงการอุดหนุนกลุ่มโรงเรียนสถานศึกษาในตำบล
    - โครงการที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
    - โครงการส่งเสริมกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ศูนย์กีฬาหมู่บ้าน ก่อสร้างสนามกีฬา ลานกีฬา ปรับปรุงสนามกีฬา
    - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
    - โครงการอุดหนุนศูนย์กีฬาตำบล จัดอบรมฟื้นฟู บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด
    - โครงการฝึกอบรม อปพร.
    - โครงการรณรงค์ต่อต้าน ป้องกันการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด สร้างเครือข่ายประชาคมหมู่บ้านและตำบลต้านยาเสพติด
    - โครงการอุดหนุน ศตส. ทุกระดับ
    - โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องครัวสำหรับแม่บ้าน
    - โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์  ลอยกระทง
    - โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี ต่างๆ
    - โครงการสืบชะตาแม่น้ำจัน และประเพณีเขาะจาเว
    - การให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ ประชาชนในตำบล

2. แผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
    - โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน
    - โครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
    - โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล
    - โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
    - โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า 4 เผ่า
    - โครงการพลังงานทดแทนไบโอดีเซลและโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์
    - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
    - โครงการสนับสนุนและพัฒนาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมเกษตรชีวภาพและปลอดสารพิษ เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มต่างๆ อันเป็นการยกระดับอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชน

3. แผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    - การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ซ่อมแซมถนน ท่อระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบล
    - โครงการปรับปรุงถนนสายเกษตร
    - การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทุกหมู่บ้านในตำบล เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซมเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในหมู่บ้าน งานวางท่อ และผิวจราจร ถมหินคลุก ฯลฯ

4. แผนพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
    - โครงการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและกำจัดขยะ
    - โครงการรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    - โครงการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ยืนต้นสองข้างทางสายหลักภายในเขตตำบล บำรุงและดูแลรักษาต้นไม้สองข้างทาง
    - โครงการปลูกป่าชุมชน และปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำต่างๆ ในตำบล
    - โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา ก่อสร้างระบบประปา
    - ขุดลอกลำเหมือง คูคลองลำห้วยและแม่น้ำ วางท่อส่งน้ำจากลำน้ำจัน
    - โครงการบำบัด ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

5. แผนพัฒนาด้านการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
    - โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดเก็บภาษี และกิจการพาณิชย์ของ อปท.
    - โครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและให้ความรู้แก่ประชาชน
    - โครงการจัดประชุมประชาคมทุกหมู่บ้าน
    - โครงการ อบต. พบประชาชน
    - โครงการกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง
    - โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง อสม. อปพร. ตัวแทนประชาคม และผู้นำหมู่บ้าน
    - โครงการอุดหนุนศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างฯ ระดับอำเภอ
    - โครงการสนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการ องค์กรเอกชน และบุคคล
    - โครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
    - โครงการปรับปรุงสำนักงาน
    - โครงการเตรียมการเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิก สภา อบต.