ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างบุคลากร
ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

งานปกครอง | งานสำนักงาน | งานการเงินและบัญชี | งานอำนวยความเป็นธรรม
งานทะเบียนราษฎร | งานทะเบียนทั่วไป | งานบัตรประจำตัวประชาชน | งานป้องกัน
 
งานสำนักงาน

 
นายประพันธ์  สุริวงศ์
ปลัดอำเภอ
หัวหน้างานสำนักงาน

นางพรรณทิพภา  ภักดี
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ผู้ช่วยงานสำนักงาน
นางสาวสุพรรษา  คำหล้าทราย
เจ้าหน้าที่ปกครอง
ผู้ช่วยงานสำนักงาน
มต.(ญ)เครือวัลย์  ขันธิวงค์
อส.อ.แม่จัน
ผู้ช่วยงานสำนักงาน