ประวัติความเป็นมา
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ
โครงสร้างบุคลากร
ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
โครงสร้างคณะผู้บริหาร

โครงสร้างคณะผู้บริหารอำเภอแม่จัน


นายอภิรักษ์  ศักดิ์สนิท
นายอำเภอแม่จัน

 
 
นายประกอบ  ยศเสถียร
ปลัดอำเภอชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง
นายสุชัย  สถิรชล
ปลัดอำเภอชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรฯ