หน้าหลัก
  ประวัติความเป็นมา
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  นโยบายและวิสัยทัศน์
  คณะผู้บริหาร
  ข้อมูลชุมชน
  แผนพัฒนาเทศบาล
  ร้องทุกข์
  ติดต่อเรา
  เว็บบอร์ด
  ลักษณะภูมิประเทศ
  สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
  สถานที่สำคัญ
  โครงการที่สำคัญ
  เทศบัญญัติงบประมาณ
  โครงสร้างคณะผู้บริหาร
  โครงสร้างสมาชิกสภา
  โครงสร้างบุคลากร
  ประกาศเทศบาล
  รายงานการประชุม ก.ท.
  ข่าวกิจกรรม
  ข่าวประกวดราคา
  สินค้า OTOP
  แหล่งท่องเที่ยว
  คู่มือบริการประชาชน


 
 
โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

 
 
นางฐิตินันท์  เจริญอาจ
นักบริหารงานเทศบาล 9
ปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

 
 
นางภัสสุรีย์  วัฒนาดำรงรัตน์
นักบริหารงานเทศบาล 8
รองปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

สำนักปลัดเทศบาล  |  กองการศึกษา  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  |  งานทะเบียน

กองสวัสดิการสังคม

 
 
นางภัสสุรีย์  วัฒนาดำรงรัตน์
นักบริหารงานเทศบาล 8
รองปลัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


 
   
  นางขันทอง  บุษราคำ
นักพัฒนาชุมชน 5
นางปาริชาติ  ศรีษะคำ
นักพัฒนาชุมชน 3
 

 
     กองสวัสดิการและสังคม แบ่งออกเป็น 3 งานด้วยกัน คือ
     1. งานสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการ  และทุพพลภาพ งานส่งเสริมสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
     2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
     3. งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
    
4. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย