แผนยุทธศาสตร์


  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน 7 ด้าน ดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์

     เพื่อซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุด ทรุดโทรม ให้สามารถใช้การได้ ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้การได้ให้มีสภาพสมบูรณ์ หรือดีขึ้น ก่อสร้างโครงสร้างพื้นที่ยังไม่มีให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
แนวทางการพัฒนา
     1. ก่อสร้างซ่อมแซม บูรณะปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
     2. ก่อสร้าง ซ่อมแซม บูรณะปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานด้วยการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
     3. ประสานงาน กับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในการจัดให้มีอย่างเพียงพอและมาตรฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์

     เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การบริหารจัดการ การลดต้นทุนการผลิต การเกษตรทฤษฏีใหม่ การรวมกลุ่ม และการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อความหลากหลายของวัตถุดิบ ในการแปรรูปเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยี และการบริหารจัดการที่เหมาะสม
     2. ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิต และอำนาจการต่อรอง
     3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจที่หลากหลาย และการเพิ่มมูลค่า
     4. สนับสนุนแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ และส่วนที่เกี่ยวข้องต่างๆ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา และการเรียนรู้ทุกระดับ
วัตถุประสงค์
     เพื่อให้ประชากรในการศึกษาได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ประชากรนอกวัยศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยีเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน
แนวทางพัฒนา
     1. พัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาให้สามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษาได้
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกองทุนเพื่อการศึกษา และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง
     3. ส่งเสริมให้ประชากรนอกวัยมีความสนใจ ในการศึกษาเรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและพัฒนาสุขภาพ
วัตถุประสงค์

     เพื่อให้มาตรฐานด้านการกีฬาของตำบลบางพลับ อยู่ในระดับชาติ ส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถโดดเด่น เข้าแข่งขันในระดับต่างๆ จนถึงการเข้าสู่วงการนักกีฬาอาชีพ และส่งเสริมให้ประชากรทุกวัยสนใจในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาตามความเหมาะสม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพแทนการซ่อมแซมสุขภาพ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา และออกกำลังกาย จัดให้มีสถานที่ และอุปกรณ์ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
     2. ใช้การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
     3. ส่งเสริมสุขภาพ อนามัย สุขลักษณะ การป้องกันและรักษาการเจ็บป่วยจากโรคและอื่นๆ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
     เพื่อให้ประชาชน มีความรู้และนำความรู้ไปใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ การถ่ายทอดสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อนุรักษ์ เผยแพร่ และสรรสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
     1. ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกความรู้สึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
     2. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยีในการบริหารสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
     3. สืบสาน และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี อนุรักษ์ เผยแพร่ สรรสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
     เพื่อให้การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (GOOD GOVERNANCE)
แนวทางการพัฒนา
     1. พัฒนาศักยภาพ ทัศนคติของบุคลากรให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
     2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนเทคโนโลยี ให้เหมาะสมและเพียงพอ
     3. พัฒนาระบบการบริหาร ให้คล่องตัว กระชับ สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายในปัจจุบันและอนาคต
     4. พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ และสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชน
     5. ส่งเสริมให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพ เข้ามีส่วนร่วมในการเสนอและแก้ปัญหาตลอดจนการกำหนดทิศทางในการพัฒนาตำบล ตามวิถีประชาธิปไตย

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิต
วัตถุประสงค์
     เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยกระดับคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
     1. สนับสนุนงบประมาณด้านสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์
     2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     3. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์การกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติด

 แผนยุทธศาสตร์