ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร
โครงสร้างสมาชิกสภา
โครงสร้างบุคลากร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
      ของเทศบาล
งานสำนักปลัด
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองสาธารณสุและสิ่ง
      แวดล้อม

งานกองการศึกษา
งานกองสวัสดิการและสังคม
ข่าวกิจกรรม

 
ประมวลภาพกิจกรรม

พนักงานเทศบาลทำกิจกรรม ออกกำลังกาย
ทุกวันพุธ
มอบยาสามัญประจำบ้านที่ป้อมตำรวจ
 

โครงการบ่อพักนำดิบของประปาเทศบาล
งานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2552
เทศบาลมอบยาสามัญประจำบ้าน
ให้แก่ ร.ร.ชุมชนฯ

เทศบาลมอบยาสามัญประจำบ้าน
ให้แก่ ร.ร.ท่าสองยางวิทยาคม
เทศบาลมอบยาสามัญประจำบ้าน
ให้แก่ สภ.ท่าสองยาง
เทศบาลร่วมกับ พม.หน่วยที่ 16 ตาก
มอบบ้านที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วให้แก่ผู้สูงอายุ

นายก อบจ.ตาก ดูงาน บ่อพักนำดิบของเทศบาลที่ได้รับการอุดหนุนจาก อบจ
นายกเทศมนตรีมอบยาสามัญประจำบ้าน
ให้แก่ประชาชน
ประเพณีทอดกระฐิน วัดอรัญวาส

โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
พูดกันด้วยรัก ทักด้วยใจ
กิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2552
การประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการชุมชน
ในงานประเพณีลอยกระทง 52

โครงการมอบยาสามัญประจำบ้านเทศบาล
ช่วยเหลือเหตุพายุพัดบ้านเรือนเสียหาย
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ