โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

 
 
 
นายพิทยา  คุ่มเคี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน
 

สำนักปลัด  |  ส่วนการคลัง  |  ส่วนโยธา  |  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ส่วนการคลัง

 
 
 
นางประทุม  ไชยแก้ว
หัวหน้าส่วนการคลัง
 

นายไพบูลย์  บุตรกลัด
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวไอลดา  บุญสนิท
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางเกษร  ทิพย์เพ็ง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวทัศนีย์  แสงจง
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปราณี  ณะนุ้ย
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางกมลวรรณ  ทองตรา
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสมพร  เสนละเอียด
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวปริชาติ  ชุมศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บ

 
 
นางสาวกาญจนา  หนูคล้าย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ