โครงสร้างบุคลากร

โครงสร้างบุคลากร

 
 
 
ว่าที่ ร.ต.วีระศักดิ์  บูรณะ
นักบริหารงานเทศบาล 7
ปลัดเทศบาลตำบลวังสามหมอ

สำนักปลัดเทศบาล  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองวิชาการและแผนงาน  | กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  กองสวัสดิการและสังคม  |   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 


กองสวัสดิการและสังคม

 
 
นางวาสนา  โยธะการี
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6
หัวหน้ากองสวัสดิการและสังคม

 
 
 
นางสุดารัตน์  เจริญคร
นักพัฒนาชุมชน 5
 
นางธัทธนพร  บุญมาตร
นักพัฒนาชุมชน 4
 
 
นางวาปี  ชัยประโคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
 
นางสาวสุรีรัตน์  ชัยประโคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
นายธนธรณ์  เอี้ยวเฮง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล
นายชาญณรงค์  ชัยหาเทพ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่เกษตร