ข้อมูลชุมชน
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
สถานที่สำคัญ
โครงการที่สำคัญ
แผนยุทธศาสตร์
งบประมาณ
ข่าวกิจกรรม
ข่าวประกวดราคา
สินค้า OTOP
แหล่งท่องเที่ยว
รวมรายชื่อกระทรวง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
โครงการที่สำคัญ

โครงการที่สำคัญของเทศบาลตำบลบ้านฉาง

 
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 2552
โครงการที่ดำเนินการประจำปี 2552


ลำดับ
โครงการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการปรับผังเมืองให้น่าอยู่
1.1
1.2
 
1.3 
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10 
1.11
1.12 
1.13
1.14

1.15

1.16
1.17
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่บ้านแผ่นดินไท ซอย 2
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้าออกบริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านพยูน
โครงการก่อสร้างป้ายคอนกรีตสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเนินสำเหร่ ซอย 6/1
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเขาภูดรซอย 1 หมู่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเนินสำเหร่ ซอย 4 หมู่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเนินสำเหร่ ซอย 5/1 หมู่ 3
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพยูน ซอย 8/1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนพยูน ซอย 16
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเนินสำเหร่ ซอย 3/5
โครงการก่อสร้างขยายจุดกลับรถ ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านฉาง - พยูน
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านฉาง - ภูดร
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายห้วยมะหาด ซอย 3 หมู่ 7
โครงการกร่อสร้างรางระยายน้ำพร้อมทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ทางถนนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาด้านทางทิศตะวันตก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัว U บริเวณไหล่ทางถนนสายคลองสามด้านทิศตะวันตก
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายห้วยมะหาด ซอย 1
โครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลบ้านฉางบริเวณสาธารณะประโยชน์หมู่บ้านพยูน
2. ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
โครงการสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน
โครงการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ
โครงการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้พิการ
โครงการให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยโรคเอดส์
โครงการมอบถุงยังชีพแก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาสฐานะยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาสที่มีฐานะยากจนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
โครงการหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในชุมชน
โครงการระวังโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและโรคเบาหวาน
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขต
โครงการการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่บ้าน
โครงการแพทย์แผนไทย
โครงการส่งเสริมคุณภาพการออกกำลังกาย 
โครงการอุดหนุนศูนย์เฉลิมพระเกียรติเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ เอช.ไอ.วี. และโรคเอดส์
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
โครงการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพร้านอาหารและแผงลอย
โครงการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพมนระดับพื้นที่
โครงการก่อสร้างห้องสุขา คสล.หาดพยูน ซอย 12
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
โครงการงานวันพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาดจังหวัดระยอง
โครงการงานจัดงานรัฐพิธี
โครงการวันสุนทรภู่
โครงการจัดงานวันเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง
โครงการงานวันสำคัญชาติศาสนาและประเพณี
โครงการจัดงานประเพณีกระทง
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และจัดงานครอบครัว
โครงการจัดงานปีใหม่
โครงการทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ศพด.บ้านพยูน
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาห้วยมะหาด
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านพยูน
โครงการอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพยูน
โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนบ้านพยูน
โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเขาห้วยมะหาด
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการกีฬาต้านยาเสพติด
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน
โครงการจัดงานมหกรรมกีฬาฤดูหนาวเล่นว่าวชายหาด
โครงการจัดงานวันเทศบาล
4. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการจัดการจราจร
โครงการต่อต้านยาและสารเสพติดภายใน - นอกสถานศึกษา
โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการเกี่ยวกับการรับรองพิธีการ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาสังคมระดับหมู่บ้าน
โครงการร่วมใจพิทักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาด
โครงการถนนตัวอย่างและเขตปลอดขยะ
โครงการก่อสร้างระบบน้ำเสีย คสล. บริเวณไหล่ทางถนนเลียบหาดพยูนเก่า
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14
5.15
5.16
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23
5.24
5.25
5.26
5.27
5.28
5.29
5.30
5.31
5.32
5.33
5.34
5.35
5.36
5.37
5.38
5.39
5.40
5.41
5.42
5.43
5.44
5.45
5.46
5.47
5.48
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับสำนักปลัด
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับกองคลัง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับกองช่าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับกองสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับกองการศึกษา
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานสำนักปลัด
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์กองคลัง
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์กองช่าง
โครงการซ่อมแซมทรัพย์สินกองสาธารณสุขฯ
อุดหนุนสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดระยอง
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
โครงการจัดซื้อรถยนต์
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ALL – in - one
จัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดบัญชีระบบหัวเข็ม
ค่าบริการทางด้านคมนาคม
จัดซื้อตราไปรษณียากร
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลื่อลื่น
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนามเด็กเล่น
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ
จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
โครงการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีในการจัดเก็บภาษี
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและเบียนทรัพย์สิน
โครงการคืนกำไรให้ผู้ชำระภาษี
โครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
โครงการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงบประมาณการเงินและการคลัง
โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง
จัดซื้อโต๊ะทำงาน
จัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
โครงการฝึกอบรมสัมมนาบุคลากรเทศบาล
โครงการอบรมสัมมนาพนักงาน ผู้บริหารสัมมนาสภาฯนอกพื้นที่ทั้งในประเทศและนอกพื้นที่
โครงการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
จ่ายเป็นค่าเดินทางราชการของพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี
ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ พวงมาลา