สภาพพื้นที่โดยทั่วไป


 
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุดรธานีไปทางทิศใต้ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 ตอน อุดรธานี - หนองบัวลำภูและหมายเลข 2313 อุดรธานี - หนองแสง ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร
เนื้อที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 82 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,250 ไร่

แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ, ลำห้วย             จำนวน   7  สาย
บึง, หนองและอื่นๆ       จำนวน   -  แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                          จำนวน     4  แห่ง
บ่อน้ำตื้น                    จำนวน 110  แห่ง
บ่อโยก                      จำนวน   84  แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สำนักสงฆ์
มัสยิด
ศาลเจ้า
โบสถ์
จำนวน   20  แห่ง
จำนวน     -  แห่ง
จำนวน     -  แห่ง
จำนวน     -  แห่ง

การศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนอาชีวศึกษา
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน
จำนวน     7  แห่ง
จำนวน     3  แห่ง
จำนวน     -  แห่ง
จำนวน     -  แห่ง
จำนวน    5  แห่ง
จำนวน    1  แห่ง


สาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ
สถานีอนามัยประจำตำบล
สถานีพยาบาลเอกชน
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ
จำนวน     -  แห่ง
จำนวน     2 แห่ง
จำนวน     -  แห่ง
จำนวน     -  แห่ง
ร้อยละ  100


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจชุมชน                         จำนวน      1  แห่ง
สถานีดับเพลิง                               จำนวน      -  แห่ง


อาชีพ

     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมเพาะปลูก ได้แก่ การทำนาปี ทำสวน มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 23 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 14,375 ไร่ ส่วนอาชีพรองของราษฎรในพื้นที่คือรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีเกษตรบางส่วนทำการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภค และจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย


หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

ธนาคาร
รีสอร์ท
โรงแรม
สนามกอล์ฟ
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ
ปั้มน้ำมันแบบมือหมุน/ปั้มหลอด
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงสี
ร้านค้า (ขายของชำ)
อู่ซ่อมรถทั่วไป
จำนวน     -  แห่ง
จำนวน    1  แห่ง
จำนวน     -  แห่ง
จำนวน    1  แห่ง
จำนวน    5  แห่ง
จำนวน    5  แห่ง
จำนวน    1  แห่ง
จำนวน  22  แห่ง
จำนวน  66  แห่ง
จำนวน  14  แห่ง


การคมนาคม

     การคมนาคมรถยนต์เส้นทางระหว่างอำเภอเมืองกับอำเภอหนองแสง เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2123 ระยะทาง 12 กิโลเมตร และทางหลวงสายระหว่างตำบลหนองไฮกับตำบลโคกสะอาดเป็นถนนลาดยางและลูกรัง เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร หมู่บ้านใกล้เคียงกัน ได้แก่
     หมู่ที่ 1 - 6
     หมู่ที่ 1 - 11
     หมู่ที่ 2 - 7
     หมู่ที่ 3 - 4
     หมู่ที่ 3 - 5
     หมู่ที่ 4 - 9
     หมู่ที่ 5 - 12
     หมู่ที่ 6 - 7
     หมู่ที่ 6 - 10
     หมู่ที่ 8 - 13
     หมู่ที่ 9 - 16
ระยะทาง 0.5  กิโลเมตร
ระยะทาง 0    กิโลเมตร
ระยะทาง 3    กิโลเมตร
ระยะทาง 1.5  กิโลเมตร
ระยะทาง 0.5  กิโลเมตร
ระยะทาง 1    กิโลเมตร
ระยะทาง 0    กิโลเมตร
ระยะทาง 1    กิโลเมตร
ระยะทาง 0    กิโลเมตร
ระยะทาง 0    กิโลเมตร
ระยะทาง 1    กิโลเมตร


การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                 จำนวน  1  แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น                       จำนวน  -  แห่ง


การไฟฟ้า

     กระแสไฟฟ้าที่ใช้ส่วนใหญ่ภายในตำบลมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานีในตำบลหนองไฮมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน