คณะบริหาร
 ทำเนียบคณะผู้บริหาร
ตำแหน่ง - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายประเสริฐ  ศรีแก้ว
: ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
:

ตำแหน่ง - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา คนที่ 1

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายสมบูรณ์  เพียรดี
: ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา คนที่ 1
:

ตำแหน่ง - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา คนที่ 2

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายทวี จันทร์คล้าย
: ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา คนที่ 2
:

ตำแหน่ง - เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นางสาวสาคร คงเหมือน
: ดำรงตำแหน่งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
:

 ทำเนียบสมาชิกสภา
 
ตำแหน่ง - ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายคล่อง อิฐเขต
: ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
:

ตำแหน่ง - รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายอนันต์  ขาวพิชัย
: ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
:

ตำแหน่ง - เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นางสมจิตร ด้วงรอง
: ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
:
 ทำเนียบบุคลากร
ตำแหน่ง - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายสุเรนทร์  ส่งแสง
: ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเตา
:

ตำแหน่ง - รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: นายสุเรนทร์  ส่งแสง
: รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการคลัง
:

ตำแหน่ง - หัวหน้าส่วนโยธา

ชื่อ - นามสกุล
ประวัติการทำงาน
รายละเอียดอื่นๆ

: รอข้อมูล
: ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา
: